Prace opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych lub wydawnictwach naukowych. W większości stanowią mój oryginalny wkład w dyscypliny, którymi zawodowo się zajmuję. / Research papers published in peer-reviewed journals or by academic publishers – my very contribution to the various areas of science.

Moje najświeższe publikacje można przeczytać na moim profilu w Akademia / Please follow my profile at Academia.edu to read all my new scientific papers

https://jagiellonian.academia.edu/MateuszKlinowski

2012

M. Klinowski “W sprawie posiadania narkotyków w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, Państwo i Prawo 4/2012

2011

M. Klinowski “Logiczna problematyka czynu i sprawstwa“, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011

Książka poświęcona jest analizie problematyki czynu i sprawstwa z perspektywy logicznej. Korzystając z rachunku opartego na strukturze możliwych historii (branching time) badam poprawność argumentów i założeń przyjmowanych w odniesieniu do czynu na gruncie różnych stanowisk filozoficznych. Dowodzę również, że perspektywa logiczna jest jedyną właściwą dla badań nad pojęciami takimi jak “czyn” i “sprawstwo”.

T. Studnicki, M. Klinowski, “Are legal concepts embedded in legal norms?“, International Journal For The Semiotics Of Law, published online 10.2011

In this paper, we discuss the problem of the relationship between legal concepts and legal norms. We argue that one of the widespread theories of legal concepts, which we call ‘the embedding theory’, is false. The theory is based on the assumption that legal norms are central for any legal system and that each legal norm establishes an inferential link between a certain class of facts and a certain class of legal consequences. We criticize this approach mainly by pointing to the existence of so-called second order substantive concepts, which are not reducible to any determined set of conditional sentences (inferential links).

M. Klinowski “Granice odpowiedzialności za posiadanie narkotyków”, Prokuratura i Prawo, 3, 2011: 99-117

Tematem pracy jest problem skuteczności regulacji zawartych w art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Omówiona została propozycja rządowa dodania do wymienionej ustawy kolejnego przepisu stwarzającego możliwość umorzenia bądź niewszczynania przez prokuratora postępowania w sprawach o posiadanie niewielkich ilości narkotyków. Wskazano, że rozwiązanie w zaproponowanej formie nie przyniesie zakładanych przez autorów nowelizacji efektów, tj. nie wypłynie na zmianę praktyki postępowania organów ścigania w sprawach o posiadanie narkotyków.

M.Klinowski “Konstytucyjność kryminalizacji posiadania narkotyków. Polemika z Markiem Derlatką” – niepublikowany

Replika na polemikę Marka Derlatki z moim tekstem opublikowanym w czasopiśmie Prokuratura i Prawo. Derlatka “dowodził”, że zakaz posiadania narkotyków jest zgodny z Konstytucją, a nawet konieczny. Replika została odrzucona przez redakcję Prokuratura i Prawo bez podania przyczyn.

M. Klinowski “Regulacja procedury in vitro a Europejska Konwencja Bioetyczna”– szkic, nieopublikowany

Czy z Konwencji Bioetycznej wynika prawny zakaz mrożenia zarodków, niszczenia ich czy w ogóle stosowania in vitro? Tak zdaje się sugerować wielu konserwatywnie nastawionych badaczy. Tymczasem wniosek taki z regulacji zawartych w Konwencji w żaden sposób nie wynika.

2010

>> M. Klinowski “Współczesne spojrzenie na naturę ludzką”
W. Staśkiewicz, T. Stawecki, Dyskrecjonalność w prawie, LexisNexis, Warszawa 2010: 475-480.

Natura ludzka to słowo-klucz wykorzystywane do uzasadniania szeregu decyzji politycznych, na ogół ograniczających prawa jednostek. Lecz co dokładnie oznacza ten termin? W tekście bronię tezy, że argumentacja środowisk konserwatywnych opiera się na założeniu, że “natura ludzka” odwołuje nas do cech o charakterze substancjalnym, podczas, gdy nauka poszukuje natury ludzkiej raczej w cechach funkcjonalnych gatunku Homo sapiens. Argumentacja konserwatystów byłaby więc zwyczajnie nienaukowa.

>> M. Klinowski “Karalne posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego”
Państwo i Prawo, 7/2010: 31-44

Wobec braku regulacji prawnych zdaniem autora konieczne jest wypracowanie przez sądy odpowiedniej linii orzeczniczej, dzięki której możliwe stałoby się rozgraniczenie między przypadkami posiadania narkotyków w związku z konsumpcją oraz w związku z handlem nimi. Pożądane byłoby też odpowiednie zróżnicowanie kar oraz czynności procesowych podejmowanych wobec osób zatrzymanych na posiadaniu narkotyków. Niestety, ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższego ujawniają poważne problemy na tym tle.

>> M. Klinowski “What can logic of action tell us about responsibility and free will?”
[in:] Friedrich Toepel (ed.), “Free Will in Criminal Law and Procedure”, ARSP-B 120 (2010): 115-122

Logic of action may be understood as quite distinct approach to philosophical problems concerning agency. As it has turned out recently, some powerful calculi are able to express not only propositions about doing and refraining, but also about conditions of responsibility. In my paper I will try to demonstrate that the calculus based on branching-time structures and known as sees to it theory can be used as a convincing argument for choosing among rival proposals concerning conditions of responsibility. This calculus supports also so-called agent causation theory and the indeterministic view of our reality.

Tłumaczenia:

>> D. Luban “Etyka zawodowa”, w: W. Galewicz (red.) “Moralność i profesjonalizm”, Universitas, Kraków 2010:  223-245.

Redakcja naukowa:

>> T. Gizbert-Studnicki, M. Klinowski “Law, liberty, morality and rights”
Wolters Kluwer Polska, Warszawa

The book contains a collection of selected papers presented during the 23rd World Congress of Legal and Social Philosophy held in Kraków in August 2007. The papers focus on three main topics: the legal system investigated from various perspectives, social and ethical issues in the law and the problem of liberty and state. The papers present different views and perspectives, as their authors come from different countries and legal cultures. Thanks to this readers have a unique opportunity to compare different approaches to certain classical problems of legal philosophy and to learn about new ideas pursued by researchers from different legal traditions.

2009

>> Tomasz Gizbert-Studnicki, Mateusz Klinowski “Complexity of the Social Sphere and the Judicial Decision-making Process”
Archivum Iuridicum Cracoviense, vol. XLII, 2009: 5-25

In this paper we argue that the judicial decision-making process is endangered by the increasing complexity of the social realm. We argue that one of the principal roles of the legal culture is to help the judges to reduce complexity of cases they are deciding. The legal culture, therefore, confers legitimacy to judicial reasoning which necessarily have entimematic nature. However, because of the growing complexity of the social sphere the existing mechanisms of complexity reduction embedded in the legal culture turn out to be insufficient. When those mechanisms fail, certain ad hoc assumptions must be adopted. As we argue, such assumptions are not legitimated by the legal culture and usually are not subject to critical examination.

>> M. Klinowski „Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii a konstytucyjna zasada proporcjonalności”
Prokuratura i Prawo 2 (2009): 69-85

Przyjęty w Polsce model przeciwdziałania narkomanii opiera się na założeniu, że szeroko stosowane sankcje karne stanowią skuteczną metodę walki ze zjawiskiem używania i nadużywania narkotyków. Uznano, że w ograniczaniu produkcji i dystrybucji zakazanych środków skuteczne będzie karanie posiadania każdej ich ilości. W pracy opisuję konsekwencje tych założeń, szczególną uwagę poświęcając problemowi konfliktu między wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zasadą proporcjonalności, a praktyką działania policji i prokuratury. Argumentuję również, że obowiązujące regulacje, głównie za sprawą wprowadzenia kategorii przestępstw z posiadania, naruszają pewien szczególny, formalny aspekt tej zasady (zasadę określoności).

>> M. Klinowski „Zarodki, komórki macierzyste i natura ludzka”
Diametros 19 (2009): 58-65

W tekście omówione zostały trzy niezależne argumenty przeciwko wykorzystywaniu zarodków ludzkich dla celów medycznych. Są to: argument odwołujący się do genetycznego kryterium człowieczeństwa, argument z potencjalności zarodków oraz argument z natury ludzkiej. Najwięcej uwagi poświęcam temu ostatniemu pokazując, że jego istotę stanowi nie tyle moralny status samych zarodków, co raczej niebezpieczeństwo wystąpienia niepożądanych zjawisk społecznych w następstwie rozpowszechnienia się użycia technik medycznych i terapii z udziałem manipulacji na zarodkach. Konkluzję pracy stanowi stwierdzenie, że niebezpieczeństwo, o którym mowa w argumencie z natury ludzkiej, nie uzasadnia ewentualnej decyzji o prawnym zakazie takich manipulacji.

Tekst ukazał się również w: W. Galewicz (red.), “Etyczne i prawne granice badań naukowych”, UNIVERSITAS, Kraków (2009): ss. 71-79.

>> M. Klinowski „Przyczynek do zagadnienia przyczynowości zaniechania”
Diametros 21 (2009): 63-77

Praca z dziedziny filozofii prawa. Wbrew stanowisku dominującemu w polskim piśmiennictwie prezentuję w niej prosty i oparty na rozważaniach logicznych argument za przyczynowością zaniechania.

>> M. Klinowski “Harmony, chaos, complexity and the system of law”
Wojciechowski B., Zirk-Sadowski M., Golecki M. J. (eds.), Between complexity of law and lack of order, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń – Beijing (2009): pp. 91-105

In this paper I claim that it is only another form of ungrounded ideology to believe that every part of the social realm could be analyzed in the light of the complex systems theory (which is considered to be part of physics). In particular, I deliver a neat argument that demonstrates why jurisdynamics is a totally mistaken enterprise. The point is simple – if law is a kind of normative system (which seems rather uncontroversial and is widely accepted), then it cannot be this kind of system that the complex system theory is about.

I also criticize the custom of using the term harmony as a useful description of a legal system (particularly popular among Chinese legal scholars).

>> E. Kuźmicz, Z. Mielecka- Kubień, D. Wiszejko-Wierzbicka (red.) “Karanie za posiadanie. Artykuł 62 ustawy o przeciw działaniu narkomanii – koszty, czas, opinie”
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009

Współpracowałem przy pisaniu dwóch wprowadzających rozdziałów pracy, w której dokonano pionierskiego w tej części Europy oszacowania całkowitych kosztów penalizacji czynu posiadania narkotyków.

2008

>> M. Klinowski “Funkcjonalizm obliczeniowy – kilka uwag z perspektywy ewolucyjnej”
Rocznik Kognitywistyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, tom II (2008): 37-43.

W tekście krytykuję stanowisko funkcjonalizmu obliczeniowego, które zakłada, że świadome stany mentalne objaśnić można w kategoriach obliczeniowego sposobu przetwarzania informacji. W tym celu wskazuję na ewolucyjne pochodzenie oraz biologiczne realia funkcjonowania ludzkiego mózgu, czyli jedynego znanego nam fizycznego nośnika świadomych stanów mentalnych. Poddają one bowiem w wątpliwość opis działania mózgu w kategoriach algorytmicznych procedur.

>> M. Klinowski „O niemoralności aborcji. Koherencja przekonań, biologiczne człowieczeństwo i słuszne interesy”
Diametros 16 (2008): 10-40

Jednym ze sposobów uzasadniania sprzeciwu wobec dopuszczalności przerywania ciąży jest zarzut stosowania podwójnych standardów moralnych w stosunku do dorosłego człowieka i ludzkiego zarodka czy płodu. Skuteczność tej strategii argumentacyjnej nie zależy jednak od przyjęcia określonej definicji biologicznie rozumianego człowieczeństwa, lecz od odpowiedniego doboru kryteriów nabycia statusu osoby. Rozwijając i uzasadniając pewną wersję teorii interesu, jako możliwego wyjaśnienia pochodzenia i funkcji statusu moralnego, pokazuję, że nie jest ona zgodna z twierdzeniami przeciwnika aborcji i to nawet wtedy, gdy powołuje się on na, w różny sposób rozumianą, potencjalność.

2007

>> M. Klinowski “Human action and the logic of norms on a tree”
Josep Aguilo-Regla (Ed.), Logic, Argumentation and Interpretation, Proceedings of the 22nd IVR World Congress, Granada 2005, vol. V (2007): 193-198

>> M. Klinowski “Justice, taxation and the sorites paradox”
Studies in the Philosophy of Law 3: Frontiers of the Economic Analysis of Law (2007): 141-145

2005

>> M. Klinowski „Możliwe zdarzenia w branching-time”
Diametros 3 (2005): 1-26

Branching time to struktura formalna dostarczająca modelu dla niektórych rachunków logicznych. Jeśli jednak język definiowany w oparciu o tą strukturę ma odpowiadać faktycznym sposobom mówienia o możliwych zdarzeniach, wyjaśnienia domaga się szereg kwestii związanych z pojęciem możliwości funkcjonującym w tym języku. Dowodzę, że konieczne staje się uzupełnienie tego języka o dodatkowe pojęcie możliwości, co jednak stawia pod znakiem zapytania pełnienie przez branching time roli adekwatnego modelu fizycznej rzeczywistości. Postulowany przez część autorów związek pomiędzy tym narzędziem logicznym a ontologią staje zatem pod znakiem zapytania. uwagi krytycznemoja odpowiedź

>> M. Klinowski „Moralność, reprodukcja i homoseksualizm”
Diametros 5 (2005): 21-50

Praca rekonstruuje, rozwija i analizuje stanowisko przeciwników legalizacji związków osób homoseksualnych. W szczególności krytyce poddane zostały dwa rodzaje używanych w debacie publicznej argumentów – argument odwołujący się do przekonań moralnych oraz argument odwołujący się do takich faktów socjologicznych, jak spadek reprodukcji czy rozkład rodziny. Analiza pierwszego z nich prowadzi do wniosku, że za pomocą przekonań moralnych nie sposób w ogóle uzasadnić sprzeciwu względem określonych regulacji prawnych, o ile ich adresatami są osoby różniące się w kwestii moralności. Argument socjologiczny z kolei opiera się na nieuzasadnionych prognozach następstw legalizacji związków osób jednej płci. Konkluzję artykułu stanowi stwierdzenie, iż w swojej obecnej postaci oba wymienione argumenty nie są poprawne. uwagi krytyczne / moja odpowiedź

>> M. Klinowski „Dlaczego geometria przestrzeni fizycznej nie jest sprawą konwencji?”
Semina Scientiarum 4 (2005): 94-04

>> M. Klinowski „Sprawiedliwe podatki w kontekście redystrybucji”
Forum Doradców Podatkowych 1 (2005): 13-14

2004

>> M. Klinowski i T. Bacewicz „Architektura sprawiedliwości podatkowej”
Forum Doradców Podatkowych 7-8 (2004): 69-71 / 9 (2004): 35-37.

2 Komentarze

  • Dlaczego Pan nic naukowego nie napisał w 2011. Czyżby Pana działalność odsunęła się od obiektywnej i racjonalnej działalności naukowej ?

    • A czym jest racjonalna “działalność naukowa”? Może racjonalne jest nie bujanie w obłokach, tylko poznanie zjawisk, które się opisuje od środka? “Filozofowie jedynie opisują świat, chodzi o to, żeby go zmieniać”.

Comments are closed.